Technická spôsobilosť

Ako dodávateľ spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť pre realizáciu verejných zákaziek na stavebné práce podľa § 28 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osoby zodpovedné za vykonanie práce sú držiteľmi požadovaného osvedčenia o vzdelaní a profesnej kvalifikácii. Predpoklady pre technické, akostné, estetické a funkčné vykonanie zákazky sú doložené certifikátmi a dokumentáciou skutočnených stavieb. Vo väčšine zákaziek firma pôsobila ako generálny dodávateľ. Práce na zákazkách sú vykonávané zodpovedne, uskutočnené práce zodpovedajú technickým požiadavkám a všetky práce sú včas dokončované.

V zozname predkladanom objednávateľovi spoločnosť uvádza prehľad najvýznamnejších stavebných prác uskutočnených za posledných 5 rokov s uvedením rozsahu, času a miesta vykonaných prác podobného charakteru ako sú práce, ktoré sú predmetom zákazky a meno kontaktnej osoby – zástupcu investora, spolu s telefonickým spojením, ktorá je spôsobilá poskytnúť všetky referencie o uskutočnenej práci .