Ekonomická spôsobilosť

Spoločnosť BELSTAV SK, s.r.o. ako dodávateľ spĺňa požiadavky finančnej a ekonomickej spôsobilosti podľa § 27 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Je schopná plniť svoje finančné záväzky a v prípade požiadavky doložiť túto skutočnosť podľa §27 odst.1 zákona o verejnom obstarávaní v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozsahu, aký objednávateľ zákazky požaduje .

Spoločnosť nezakladá svoj peňažný tok /cash flow na základe záloh vyberaných dopredu, ale naopak. Najskôr sa realizujú práce, ktoré sú následne formou dielčich mesačných daňových dokladov/faktúr učtované objednávateľovi na základe skutočne realizovaných prác.

Spoločnosť BELSTAV SK, s.r.o. navýšila v roku 2012 svoje základné imanie na 275.000,– EUR, čím potvrdzuje svoju silnú a stabilnú pozíciu na trhu a mohla tak v plnej miere garantovať svoje povinnosti a záväzky voči všetkým objednávateľom.