Hollého 198/45, Rajec

Zateplenie obvodového plášťa a časti základových pásov, zateplenie bočných stien vchodu a od pivníc, zateplenie stropu vchodu, chodieb a pivníc, hydroizolácia a zateplenie strechy, výmena výplní stavebných otvorov (schodiskové a pivničné okná), bleskozvod, okapový chodník, ostatné práce.

Zateplenie domu vráti budove Hollého 198/45, Rajec v horizonte cca 5 rokov náklady spojené s revitalizáciou. Vďaka zníženiu energetických nárokov je návratnosť investície pre tento objekt takmer okamžitá. Myslené bylo aj na spoločné priestory - chodby, pivnice, kočikáreň. K docieleniu zateplenia týchto priestorov tu prebehla výměna dverí pri vstupe do budovy. Nové vchodové dvere spoľahlivo eliminovali zbytočný únik tepla z objektu. Nutná bola aj oprava vstupných portálov. V rámci snahy o minimalizovanie úniku tepla z budovy bol tento krok nevyhnutný. Práce zahrňovali povrchové úpravy ostenia a čelných panelov. Pri tejto fázi opravy bola vykonaná taktiež rekonštrukcia priľahlého okolia vstupu do objektu.

Budova Hollého 198/45, Rajec bola podrobená tiež oprave plochej strechy. Oprava bola nevyhnutná a boli tu aplikováné nové funkčné hydroizolácie, ktoré zminimalizovali únik tepla a eliminovali možné zatekanie vody do objektu.